Política de privacitat

La navegació i l’ús del lloc web www.innuo.com (el “Lloc Web”) implica l’acceptació per part de l’Usuari de tots els termes recollits en aquesta pàgina, que té la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte per escrit i signat. Recomanem que llegeixi els termes de forma atenta i detinguda cada vegada que vulgui entrar al Lloc Web. Si no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi a, navegui per o faci servir el Lloc Web.

1. Informació sobre el titular del Lloc Web:

Titular: INNUO, SL (d’ara endavant, l'”Entitat”)
CIF: B-63013437
Adreça: Passeig de Gràcia 101, 4t 2a, Barcelona
Adreça electrònica: lopd@innuo.com
Telèfon: +34933428950

2. Contingut del Lloc Web

Aquestes condicions generals d’accés (les “Condicions Generals d’Accés”) regulen l’accés per part de qualsevol persona que accedeixi a, navegui per, utilitzi o participi en les pàgines que integren el Lloc Web, així com els continguts i serveis que s’hi inclouen (l'”Usuari”).

L’Entitat es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Lloc Web, de la configuració, disponibilitat i presentació de la informació esmentada, així com d’aquestes Condicions Generals d’Accés.

En cas que l’Usuari no accepti aquestes Condicions Generals d’Accés o, si escau, els termes i les condicions particulars que regulen l’ús d’un servei o contingut destinat als Usuaris del Lloc Web i que determini l’Entitat, l’Usuari s’haurà d’abstenir d’accedir al Lloc Web.

L’Entitat podrà establir condicions particulars per a l’ús de determinats continguts i serveis, que l’Usuari haurà de conèixer i acceptar amb caràcter previ a la utilització dels continguts i serveis d’acord amb els termes que s’hi exposin.

3. Accés al Lloc Web

L’Usuari accedeix al Lloc Web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat única la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per l’Entitat.

L’Usuari podrà accedir de forma gratuïta i sense necessitat d’autorització prèvia als continguts i serveis del Lloc Web disponibles com a tal, sens perjudici de les condicions tècniques o de la necessitat de registre previ respecte de determinats serveis i continguts específics segons es determini als termes i les condicions particulars dels serveis esmentats.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del Lloc Web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic i, en general, qualsevol conducta que atempti, indueixi o pugui anar contra el respecte a la dignitat humana; contra el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o contra la protecció de la joventut i la infància. Així mateix, queda prohibida qualsevol activitat dirigida a suplantar una persona o entitat o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts, així com a incomplir qualsevol requisit de connexió.

L’Usuari farà servir els serveis i continguts exclusivament per a finalitats particulars i queda prohibit el seu ús per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones, sens perjudici del que disposen els termes i les condicions particulars que, si escau, regulin l’ús d’un determinat servei o contingut.

L’Usuari s’abstindrà de fer servir qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats al Lloc Web, en els sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels usuaris d’aquests serveis i continguts; o l’accés no autoritzat a qualsevol contingut o servei del Lloc Web.

L’Entitat es reserva el dret a excloure l’Usuari del servei sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment amb la finalitat d’evitar les conductes i activitats assenyalades anteriorment.

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El Lloc Web es regeix per la legislació espanyola sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas no s’entendrà que l’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web o la utilització o contractació de productes o serveis oferts a través del Lloc Web impliquin una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets esmentats per part de l’Entitat envers l’Usuari.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, siguin titularitat de l’Entitat o de terceres empreses, porten implícita la prohibició del seu ús sense el consentiment de l’Entitat o dels seus propietaris legítims. En cap moment, llevat de manifestació expressa, l’accés o ús del Lloc Web i dels seus continguts i serveis no confereix a l’Usuari cap dret sobre les marques, els logotips o els signes distintius que s’hi incloguin protegits per la llei.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, inclòs el dret de posada a disposició, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o una part dels continguts o serveis inclosos al Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es disposa de l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Entitat o, si escau, del titular dels drets corresponents.

La persona, les persones o les entitats jurídiques que atemptin contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’Entitat seran responsables davant dels tribunals competents.

El Lloc Web conté textos elaborats amb finalitats merament informatives o divulgatives que poden no reflectir l’estat actual de les tecnologies i que fan referència a situacions generals, per la qual cosa el seu contingut no pot ser aplicat mai per l’Usuari a casos concrets. Les opinions incloses als textos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de l’Entitat. El contingut dels articles publicats en aquest Lloc Web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament especialitzat i personalitzat. L’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquest Lloc Web sense recórrer prèviament a l’assessorament corresponent de l’Entitat.

5. Política de privacitat i protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades és part integrant de l’avís legal del Lloc Web.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”), així com la resta de normativa de desenvolupament, l’Entitat comunica als Usuaris que les seves dades seran incorporades a les bases de dades de l’Entitat de conformitat amb el detall següent:

5.1. Dades del responsable del fitxer i dades de contacte del responsable de seguretat

 • Identitat: INNUO, SL
 • Telèfon: 933428950
 • Dades de contacte del responsable de seguretat: lopd@innuo.com

5.2 Finalitats del tractament

Les dades que l’Entitat conservarà sobre vostè són el seu nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic i, si és client, el nom d’usuari i la contrasenya i les dades de pagament.
L’Entitat tractarà la informació que posseeixi en relació amb les persones afectades amb les finalitats següents:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Recerca i desenvolupament intern dels productes i serveis que oferim.
 • Comunicacions comercials, la qual cosa implica el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis per correu electrònic.

Les persones interessades es podran donar de baixa d’aquestes comunicacions a l’adreça següent: lopd@innuo.com.

 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del currículum vitae (CV) que ens faciliten amb la finalitat de portar a terme el procés de selecció i reclutament.
 • D’igual manera, és possible que se’ns exigeixi utilitzar i retenir informació personal per motius legals i de compliment.
 • També és possible que fem servir informació personal per complir els requisits d’auditoria interna i externa i de qualsevol altra forma que considerem necessària i adequada: (a) en virtut de la llei aplicable, (b) per respondre a sol·licituds de tribunals, organismes de seguretat, organismes reguladors i altres autoritats públiques i governamentals, (c) per al compliment dels nostres termes i condicions, i (d) per protegir els nostres drets, privacitat, seguretat o propietat o els d’altres persones.

L’Entitat tractarà les seves dades i la informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat.

5.3 Legitimació

Processem les dades personals en compliment de la legalitat i amb transparència i equitat. El tractament de les dades es porta a terme:

 • Per a l’execució dels contractes subscrits amb l’Entitat, essent necessari per al compliment de les nostres obligacions envers vostè.
 • Amb el seu consentiment.
 • Per a la satisfacció d’un interès legítim perseguit per les empreses del Grup.
 • En compliment de la legalitat.

5.4 Flux de dades

Encarregats del tractament: l’Entitat pot facilitar l’accés a determinades dades de caràcter personal quan ho consideri necessari amb la finalitat de prestar els seus serveis i de millorar-los. Quan compartim informació personal, ho fem de conformitat amb els requisits de privacitat i seguretat de les dades.

 • Empreses del Grup: compartim dades de caràcter personal entre les empreses pertanyents al Grup per prestar i millorar els serveis que hagi contractat amb nosaltres.

Cessió de dades: no se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal. No es considera cessió de dades l’accés o el tractament de dades de caràcter personal que siguin responsabilitat dels Usuaris quan resultin necessaris per a l’adequada prestació dels serveis que els Usuaris han contractat.

5.5 Procedència

Procedència: l’Entitat obté la seva informació personal de les fonts següents:

 • Dades que ens proporciona directament l’afectat quan ens sol·licita informació, quan contracta o fa servir els nostres serveis o quan sol·licita serveis d’atenció al client.
 • A més, també podem obtenir informació de tercers que considerem que està disponible públicament o en una base comercial per oferir-li serveis que, segons el nostre parer, podrien ser del seu interès i per mantenir la precisió en les dades, així com per millorar els nostres productes i serveis.

5.6 Drets

Dret d’accés, rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van obtenir.
Dret a la limitació i l’oposició: en determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En alguns casos i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Dret de portabilitat: les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, permetent que siguin transmeses directament a una entitat o empresa, sempre que això sigui tècnicament possible.
Aquests drets es podran exercir davant de l’Entitat a través de qualsevol mitjà de comunicació, a l’adreça indicada a l’apartat 2 d’aquest avís legal, adjuntant fotocòpia del DNI del titular de les dades, o a l’adreça lopd@innuo.com.

5.7 Actualitzacions i modificacions 

L’Entitat es reserva el dret a modificar o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de protecció de dades. Si es produís alguna modificació, el nou text es publicarà en aquesta pàgina, on podrà accedir a la política actual. En cada cas, la relació amb els Usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeixi al Lloc Web.

5.8 Canal de comunicació i suport

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o la interpretació de la nostra política a l’adreça següent: lopd@innuo.com.
De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat per a la recepció de comunicacions publicitàries o promocionals per part de INNUO, SL, per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, enviant un missatge de correu electrònic amb l’assumpte “BAIXA CORREU ELECTRÒNIC” a l’adreça següent: lopd@innuo.com.

L’Entitat manté un perfil actiu a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i Google+). El tractament que l’Entitat portarà a terme amb les dades dels seus seguidors serà, en tot cas, el que permeti la xarxa social als perfils corporatius. Per tant, l’Entitat podrà informar els seus seguidors, per qualsevol via que permeti la xarxa social, sobre les seves activitats, ponències i ofertes, així com prestar un servei personalitzat d’atenció al client. En cap cas l’Entitat no extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntualment i expressament el consentiment de l’Usuari per fer-ho.

6. Ús de galetes

En compliment del que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, INNUO, SL l’informa sobre la política de recollida i tractament de galetes.

Què són les galetes?

Les galetes són arxius que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines del Lloc Web.

Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre altres coses, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, en funció de la informació obtinguda, es poden fer servir per reconèixer l’Usuari i millorar el servei ofert.

Quins tipus de galetes hi ha?

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les galetes, podem distingir entre:

– Galetes tècniques: són aquelles que permeten a l’Usuari navegar per una pàgina web, plataforma o aplicació i utilitzar les diferents opcions o serveis que s’hi ofereixen, per exemple controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, portar a terme el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de les xarxes socials.

– Galetes de personalització: són aquelles que permeten a l’Usuari accedir al servei amb algunes característiques generals predefinides en funció d’un seguit de criteris establerts al terminal de l’Usuari, com ara l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional del lloc des d’on s’accedeix al servei, etc.

– Galetes d’anàlisi: són aquelles que permeten al seu responsable realitzar el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web a què estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes es fa servir en la mesura de l’activitat dels llocs web, les aplicacions o les plataformes i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs web, aplicacions o plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades relatives a l’ús que fan els usuaris del servei.

Quins tipus de galetes utilitza aquest Lloc Web?

Aquest Lloc Web fa servir els següents tipus de galetes:

GALETES ANALÍTIQUES

SERVEI/NOM DE LA GALETA

NOM DEL PROVEÏDOR

FINALITAT/MÉS INFORMACIÓ

Google Analytics: _ga, _gat

Google

http://www.google.com/policies/privacy/

addthis:

Addthis

http://www.addthis.com/privacy

GALETES TÈCNIQUES

SERVEI/NOM DE LA GALETA

NOM DEL PROVEÏDOR

FINALITAT/MÉS INFORMACIÓ

WordPress_test_cookies, cdp-cookies-plugin,___atuvc,-__atuvs__, phpsession

 

Galetes pròpies

De sessió

GALETES DE XARXES SOCIALS

XARXA SOCIAL I NOM DE LA GALETA

FINALITAT/MÉS INFORMACIÓ

Facebook: reg_ext_ref, jsreg_fb_ref, jsreg_fb_gate

Botó M’agrada

https://es-es.facebook.com/about/privacy

Com es pot modificar la configuració de les galetes?

L’Usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes del Lloc Web, o de qualsevol altra pàgina, fent servir el seu navegador. En funció del navegador l’operativa és diferent, per la qual cosa mostren informació sobre els navegadors més habituals:

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10″

Firefox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Advertència sobre l’eliminació de les galetes

Si rebutja les galetes podrà continuar utilitzant el Lloc Web, tot i que això podria suposar la limitació en l’ús d’algunes prestacions o impedir el bon funcionament del Lloc Web. A més, caldrà que l’Usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi un registre o inici de sessió.

7. Comunicacions a través del Lloc Web

En cas que l’Usuari enviï informació de qualsevol tipus a l’Entitat a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats amb aquesta finalitat al mateix Lloc Web, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement; que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers; que aquesta informació no té caràcter confidencial; i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

L’Usuari és conscient que assumeix la responsabilitat i deixarà indemne l’Entitat per qualsevol comunicació que subministri personalment al seu nom o en representació de tercers. Aquesta responsabilitat concernirà, sense cap restricció, l’exactitud, la legalitat, l’originalitat, la procedència i la titularitat de la informació.

8. Enllaços a altres pàgines web

Qualsevol enllaç, hipertextual, profund, entramat o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicacions des de qualsevol lloc web o adreça URL (els “Enllaços”) al Lloc Web haurà de ser autoritzat per l’Entitat.

En cas que al Lloc Web l’Usuari pogués trobar Enllaços a altres pàgines web que siguin gestionats per tercers, l’Entitat declara que no disposa dels recursos personals ni tècnics per controlar, comprovar o aprovar el contingut, la informació i els serveis que s’hi proporcionin. Com a conseqüència, l’Entitat no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a què es pogués establir un Enllaç des del Lloc Web. L’existència d’Enllaços a pàgines web alienes no suposarà l’existència de relacions de col·laboració o dependència entre l’Entitat i el responsable de la pàgina web aliena.

L’existència d’Enllaços externs al Lloc Web no implica que l’Entitat recomani els continguts de les pàgines de destinació.

Si els Usuaris fossin coneixedors de manera efectiva que a la pàgina web de tercers a què porta un Enllaç es porten a terme activitats de caràcter il·lícit, ho hauran de comunicar immediatament a l’Entitat a l’efecte de deshabilitar l’Enllaç d’accés a la pàgina.

9. Enllaços en altres pàgines web amb destinació al Lloc Web

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’Enllaç amb destinació al Lloc Web, haurà d’observar les estipulacions següents:

L’Enllaç haurà de ser absolut i complet, és a dir, portarà l’Usuari, mitjançant un clic, a l’adreça URL del Lloc Web i abraçarà completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina d’accés al Lloc Web. Llevat que l’Entitat ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’Enllaç en cap cas no podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com a part del seu web o dins d’una de les seves trames o crear un explorador sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

A la pàgina que estableix l’Enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’Entitat ha autoritzat l’Enllaç, llevat que l’Entitat ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza correctament un Enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web vol incloure a la seva pàgina la marca, la denominació, el nom comercial, el rètol, el logotip, l’eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificador de l’Entitat o del Lloc Web, haurà d’obtenir prèviament la seva autorització expressa i per escrit.

L’Entitat no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la llei, la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

L’Entitat no té facultat ni mitjans humans o tècnics per conèixer, controlar i aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs o pàgines web aliens que tinguin establerts Enllaços amb destinació al Lloc Web. L’Entitat no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al lloc o la pàgina web aliens que estableixin aquest Enllaç amb destinació al Lloc Web, concretament, a títol enunciatiu i no taxatiu, pel que fa al seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels productes i serveis, els mateixos enllaços i qualsevol dels seus continguts en general.

10. Responsabilitats i garanties

L’Entitat no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació prestada a través del Lloc Web, ni tampoc la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que es puguin adquirir a través del Lloc Web, preparada per professionals de sectors molt diversos.

Com a conseqüència, l’Entitat no garanteix ni es fa responsable de:

 • La continuïtat dels continguts del Lloc Web.
 • L’absència d’errors en aquests continguts o productes.
 • L’absència de virus o altres components danyosos al Lloc Web o al servidor que el subministra.
 • La invulnerabilitat del Lloc Web i de les mesures de seguretat que s’hi adoptin.
 • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del Lloc Web.
 • Els danys o perjudicis que causi, a ella mateixa o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condiciones, normes i instruccions que l’Entitat estableix al Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

L’Entitat no es fa responsable de les fallades, els errors o els danys, directes o indirectes, que es puguin causar al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents que hi tingui emmagatzemats, provocats per o derivats de:

 • La capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o la presència d’un virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Lloc Web.
 • La seva connexió o accés a Internet.
 • Un mal funcionament del seu navegador o l’ús d’aplicacions informàtiques de l’Usuari les versions de les quals no estiguin actualitzades o sense la llicència d’usuari corresponent.

Això no obstant, l’Entitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, d’acord amb les seves possibilitats i amb l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components danyosos per als usuaris.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, ho haurà de notificar immediatament a l’Entitat perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

11. Durada i modificació

Els termes i les condicions establerts en aquest avís estan subjectes a modificacions parcials o totals i sense previ avís per part de l’Entitat. Per tant, la seva vigència coincideix amb el temps durant el qual romanguin publicats al Lloc Web. Les modificacions, parcials o totals, es publicaran de la mateixa manera que s’han publicat les Condicions Generals d’Accés actuals, per la qual cosa abans d’accedir a, navegar per o utilitzar el Lloc Web l’Usuari haurà de llegir les Condicions Generals d’Accés publicades en aquell moment.

L’Entitat podrà donar per finalitzat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense que se’n derivi per a l’Usuari la possibilitat d’exigir cap indemnització.

12. Generalitats

Si una o diverses de les disposicions d’aquestes Condicions Generals d’Accés fossin declarades il·legals, nul·les o ineficaces per un jutjat o tribunal o un altre òrgan administratiu, la validesa, l’eficàcia i la legalitat de les disposicions restants i de les mateixes Condicions Generals d’Accés no es veuran afectades, llevat que la part que al·legui la seva nul·litat o anul·labilitat demostri que, sense la clàusula que resultés nul·la o anul·lable, no es podrien complir les finalitats perseguides per aquestes condicions.

Els visitants d’aquest Lloc Web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti un producte o servei que s’hi presti, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que els pogués correspondre, se sotmeten, tret d’en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat del domicili social de l’Entitat per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués sorgir sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquestes condicions, així com per a les reclamacions que es puguin derivar de qualsevol ús d’aquest Lloc Web.

13. Informació de contacte

L’Entitat rep de bon grat els seus comentaris relatius a aquestes Condicions Generals d’Accés. Si considera que l’Entitat no s’ha cenyit a aquesta declaració, posi’s en contacte amb nosaltres a l’adreça de l’Entitat o enviant un correu electrònic a lopd@innuo.com. Dedicarem els millors esforços comercialment raonables per determinar i solucionar el problema com més aviat millor.